22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İç gövde tabanında pişirme yapılabilen bir fırın TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/10047
Buluş Başlığı İç gövde tabanında pişirme yapılabilen bir fırın
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi AHMET MESUT FIRAT;SERDAR KENAR;GÜRKAN TUBAN;İHSAN CANER GÜRDAL
IPC Sınıfı A21B 3/00;F24C 15/16;F24C 7/06
Buluş Özeti

Buluş bir pişirme haznesini (14) tanımlayan bir iç gövdeye (12) sahip bir fırın (10) ile ilgilidir . Söz konusu fırın, iç gövdenin (12) tabanında, yere doğru bir girinti şeklinde yapılandırılmış bir oturma yuvası (122), oturma yuvası (122) üzerinde yapılandırılmış bir geçiş açıklığı (123) ve geçiş açıklığına (123) alttan geçerek pişirme haznesine (14) doğru uzanan bir ısıtıcı (17) içermektedir . Buluş ayrıca bir pişiricinin (10) pişirme haznesine (14) yerleştirilebilen ve bir göbek kısmına (151) sahip bir kek kalıbı (15) ve pişiriciye (10) monte edildiğinde bahsedilen göbek kısmının (151) iç hacmine doğru uzanan bir ısıtıcıya (17) sahip bir pişirme düzeneği ile de ilgilidir .