22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dikey rüzgâr tüneli hava değişim menfezi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/10122
Buluş Başlığı Dikey rüzgâr tüneli hava değişim menfezi.
Başvuru Sahibi STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FATİH ÇEVİK;HAKAN İŞÇİ;MUSTAFA OĞUZ
IPC Sınıfı F24F 7/00;G01M 9/04
Buluş Özeti

Hava değişimi gerektiren havalandırma tesisatı, rüzgâr tüneli gibi kapalı akış sistemlerinde (50) hava değişimim sağlamak amacıyla kullanılan, içerdiği hava giriş eklentisi (31) ve hava çıkış eklentisi (41) sayesinde hava akışının düzenli ve buna bağlı olarak verimli olmasını sağlayan hava değişim menfezi (10) ile ilgilidir