22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ön karıştırma havuzu içermeyen çoklu gaz yanışı sağlayan yakıcı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00001
Buluş Başlığı Ön karıştırma havuzu içermeyen çoklu gaz yanışı sağlayan yakıcı
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi İSA GÜN;GÖKHAN TURHAN;MEHMET DEMİREZEN
IPC Sınıfı F23D 14/06;F24C 3/08
Buluş Özeti

Evlerde kullanılan gaz pişirme cihazlarına montaj edilebilen ve üzerine konulan tencerenin homojen ısıtılmasını sağlayan çoklu yanış sistemidir . Bu yanış sistemi halka şeklinde üç veya dört kademe halka şeklinde yanarak alevin homojen dağılması sağlar . Bu yanış sistemine göre, bir veya iki iç halka yanışı ve bir veya iki dış yanış halkası bulunur . Sistem bir gaz musluğu sayesinde gazın debisi ayarlanır ve bu sayede iç halkanın ve dış halkanın yanış kontrolü yapılır . Günümüzde kullanılan fırın ve ya ocaklarda kullanılan yakıcı sistemlerinde halka şeklinde tek yanış sistemi kullanılmaktadır . Fırın veya ocak üzerinde küçük, orta ve büyük olmak üzere toplam üç adet farklı yanış üç ayrı yakıcı da sağlanmaktadır . Bunların yanı sıra bu üç yakıcının yanında iki veya üç yanış sisteminin içerisinde barındıran yakıcılarda kullanılmaya başlanmıştır . İki adet yanışı içerisinde barındıran bu yakıcılar genel olarak küçük yakıcı ve büyük yakıcıyı aynı anda içerisinde barındırır . Bu yakıcılar genel olarak 2 . 1 kw, 2 . 5 kw, 3 . 6 kw, 3 . 8 kw, 4 . 5kw ve 5kw olarak güç sistemi olarak ayrılmaktadır . Ancak bu gücü elde edebilmek için bu çoklu yanış yakıcılarının herbirinin ayrı tasarlanarak hava ile gaz karışımının, yakıcının portlarına doğru oranda gönderilmesi gerekmektedir .