22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok damarlı tek kat iplik üretim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00167
Buluş Başlığı Çok damarlı tek kat iplik üretim sistemi.
Başvuru Sahibi ÖZDİLEK EV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NAMIK KEMAL İŞİK
IPC Sınıfı D01H 1/02;D01H 5/72;D02G 3/28
Buluş Özeti

Buluş, kesikli elyaf ring iplikçiliğinde, ön çekim silindiri (1) üzerinde taşınan elyaf demetinin (13) bir veya daha fazla elyaf ayırıcı kılavuz (11.1) ile ufak elyaf demetçiklerine (13.1) (damar) ayrılması, bu ayrılmış ve nispeten sıkıştırılmış küçük elyaf demetçiklerinin (13 1) elyaf kıstırma ekseni (16) sonrası tekrar birlikte eğirme işlemine tabi tutularak iplik oluşturulması ile ilgilidir. Bu sistem tüyluluğu azaltılmış, mukavemeti arttırılmış ve genel olarak konstrüksiyonu iyileştirilmiş çok damarlı tek katlı iplik (14) elde edilmesini sağlamaktadır.