22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz musluğu kovani için plastik kovan kilifi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00242
Buluş Başlığı Gaz musluğu kovani için plastik kovan kilifi
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi İSA GÜN;MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN
IPC Sınıfı F16K 5/02;F23N 1/00
Buluş Özeti

Buluş, fırın veya ocak yakıcılarında genel anlamda kullanılacak yeni bir #8220;gaz musluğu kovan kilifi #8221; içindir . Teknik açıdan bilindiği üzere, gaz ocaklarının yakıcıları içerisinde sıralı kontrol düğmeleri tarafından işletilen ve cihazın ön bölmesinde bulunan basınç vanaları vardır . Kontrol düğmeleri yakıcılara giden gaz miktarını ayarlamayı, açma ve kapama işlemini gerçekleştirmeyi ve bunun bir sonucu olarak düşük ve yüksek alevler elde etmeyi sağlar .