22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir arıza tanılama düzeneği TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/07437
Buluş Başlığı Bir arıza tanılama düzeneği
Başvuru Sahibi FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EVREN DENİZERİ;BAHADIR AKIN;EFE PARMAKSIZ;ATİLLA ARGAT;ENGİN ARISOY;AHMET AYKAN TURAN
IPC Sınıfı G01H 15/00;G08C 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, motorlu araçlarda oluşan arızaların daha doğru ve hızlı bir biçimde saptanmasını ve bazı yazılımla ilgili problemlerin giderilmesini sağlayan bir arıza tanımlama düzeneği ile ilgilidir.