22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sosis tadinda ve görünümünde hellim peyniri üretme yöntemi ve bu yöntemle üretilmiş hellim peyniri TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00300
Buluş Başlığı Sosis tadinda ve görünümünde hellim peyniri üretme yöntemi ve bu yöntemle üretilmiş hellim peyniri
Başvuru Sahibi MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NECMİ EROL
IPC Sınıfı A23C 19/08
Buluş Özeti

Bu buluş; özellikle büyüme çağındaki çocukların gelişmeleri açısından büyük öneme sahip peyniri severek tüketmelerine olanak sağlayan aynı zamanda doğabilecek hastalık riskleri veya mevcut hastalıkları nedeniyle sosis tüketmesi yasak olan kullanıcıların sağlıklı beslenmelilerine yardımcı olan hellim peyniri üretme yöntemi ile ilgilidir .