22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yumuşak şeffaf opak plakalar ile sert plakaların yüksek frekans kaynak işlemi ile ambalaj kutu üretim metodu ve bu metot ile üretilen kutu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00386
Buluş Başlığı Yumuşak şeffaf opak plakalar ile sert plakaların yüksek frekans kaynak işlemi ile ambalaj kutu üretim metodu ve bu metot ile üretilen kutu.
Başvuru Sahibi TEPAŞ TEKSTİL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADİL AYDOĞDU
IPC Sınıfı B32B 27/10;B65D 77/00
Buluş Özeti

Buluş, yumuşak şeffaf opak plakalar (10) ile sert plakaların (karton) (20) yüksek frekans kaynak işlemi ile buluşturularak tercihe göre çeşitli formlarda daha fazla hacimli ambalaj kutu üretim metodu olup, öncelikle baskılı karton katman (10) tercihe göre form ve şekilde özel bir kesime tabi tutulması, baskılı ve kesimi yapılmış karton katman (10) üzerine PVC kaplama gerçekleştirilerek PVC kaplı karton katman (20) elde edilmesi, PVC kaplı karton katman (20) ikinci kesime tabi tutulması, daha sonra yüksek frekans kaynak tekniği ile karton katmanın (10) PVC kaplama ile yapışması sağlanması işlem adımlarını içermesi ile ilgilidir.