22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektromanyetik dalgaların yalıtımı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00524
Buluş Başlığı Elektromanyetik dalgaların yalıtımı.
Başvuru Sahibi FETHİ ÜNAL
Buluş Sahibi FETHİ ÜNAL
IPC Sınıfı H01Q 17/00;H05K 9/00
Buluş Özeti

Alüminyum Alfa, Beta, Gama ve Elektromanyetik dalgaların filtre amaçlı kullanılabilen bir yalıtım materyalidir. Elektromanyetik yalıtım amaçlı, binalarda kullanım maliyeti oldukça uygundur. İç ve dış cephede kullanılabilecek bu materyal, oksitlenmeye karşı dayanıklıdır. Elektromanyetik filtreli kumaş gibi gözenekli olmadığı için elektromanyetik izolasyonunda tam performans sağlar. Ayrıca kolay bulunabilen bir malzemedir. Yaşam alanlarında yüksek gerilim hatları ve baz istasyonlarından kaynaklanan elektromanyetik kirliliğin zararlı etkilerinin azaltılması ve de dinlemelerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda alüminyumdan yapılmış cep telefonu ""sır kutusu"" ve alüminyum izalasyonlu ""sağır oda"" elektromanyetik dalgalardan korunma ve dinlenmelerin engellenmesi amaçlı düşünülmüştür.