22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Düşük karbon oranına ve uzun süreli yanma sürecine haiz fındık kabukları için bir üretim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00533
Buluş Başlığı Düşük karbon oranına ve uzun süreli yanma sürecine haiz fındık kabukları için bir üretim sistemi.
Başvuru Sahibi ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Buluş Sahibi ERHAN TOPKAYA
IPC Sınıfı C10B 53/00
Buluş Özeti

Buluş, fındık kabuğunun (10) uzun süreli yanmasını sağlamak ve daha düşük kül ve karbon oranı elde etmek üzere; fındık kabuklarından yakıt elde etme sistemi olup, bahsedilen fındık kabuklarının (10) kırılması ve daha küçük parçalara ayrılmasını sağlayan bir kırma/parçalama ünitesi (20), bahsedilen kırma ve parçalama ünitesinden (20) sonra fındık kabuğunu (10) un haline getirip su ile birleşimim sağlayan unlaştırma ve sulama ünitesi (30) ve bahsedilen unlaştırma ve sulama ünitesinde (30) lapa haline gelen ürünün şekillendirilmesmi sağlayan bir presleme (şekillendirme) ünitesine (40) haiz bir üretim sistemidir (50).