22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havalı süspansiyon tertibatlarında kullanılan, termoplastik malzeme esaslı takozlu alt tas TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00543
Buluş Başlığı Havalı süspansiyon tertibatlarında kullanılan, termoplastik malzeme esaslı takozlu alt tas
Başvuru Sahibi AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi METE MERCAN;TAYFUN SIĞIRTMAÇ;MESUT SERT
IPC Sınıfı F16F 9/04
Buluş Özeti

Mevcut buluş, araç aksı üzerine sabitlenen bir plastik veya metal piston (4), basınçlı hava odası oluşturmak için alt açık ucundan piston (4) üst tarafına, üst açık ucundan ise araç şasisi ile irtibatlı olan bir metal pleyte (3) hava sızdırmaz şekilde vulkanize edilen bir elastomerik körük (2) ihtiva eden bir havalı süspansiyon tertibatında (1) kullanılan takozun (6) ve alt tasın (5) üretim ve birbirine montaj yöntemi ile ilgilidir.