22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yolcu taşıma araçları için katlanır özelliğe haiz bir koltuk. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00589
Buluş Başlığı Yolcu taşıma araçları için katlanır özelliğe haiz bir koltuk.
Başvuru Sahibi ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CENGİZHAN BİLGİN;SADIK GELİRLİ;METİN TARKAN NECAN
IPC Sınıfı B60N 2/00;B60N 2/02;B60N 2/04;B60N 2/06
Buluş Özeti

Buluş, araç şase (10) montaj duvarına (11) sabitlendirilen bir sırt yüzeyi (41) ve oturma yüzeyine (42) haiz koltuk (40) içeren yolcu taşıma araçları içinde konumlandırılan strapenten koltuklar ıle ilgili olup, bahsedilen strapenten koltuğun (40) montaj duvarına (11) sabitlenmesini sağlayan üzerinde konumlanma boşluğu (24) oluşturulmuş çoklu sayıda taşıyıcı gövde (21), bahsedilen sırtlık yüzeyinin (41) taşıyıcı gövde (21) üzerine sabitlenmesini sağlayan ve oturma yüzeyi (42) ile eş güdümlü hareket eden en az bir sırtlık karkası (26) ile ilgilidir.