22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yemlerin besin maddesi içerikleri ile sindirilebilirliklerini arttıran buharlı ezme prosesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00650
Buluş Başlığı Yemlerin besin maddesi içerikleri ile sindirilebilirliklerini arttıran buharlı ezme prosesi.
Başvuru Sahibi TRAKYA AR-GE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EKREM HALİLER;DUYGU EKİN
IPC Sınıfı B23D 43/02
Buluş Özeti

Buluş, hayvanlar tarafından tüketilen keşif yemlerde kullanılan tahıl daneleri ve soya ile pelet yemlerin besin maddesi içerikleri ile sindirilebilirliklerini arttırmak için geliştirilen buharlı ezme prosesi olup; keşif yemlerde kullanılan tahıl daneleri ve soya ile pelet yemlerin belirli sıcaklıkta ve belirli bir sürede buharla pişirilmesi, buharla pişirilen tahıl daneleri ve soya ile pelet yemlerin valslerden geçirilerek ezilmesi, ezilen tahıl daneleri ve soya ile pelet yemlerin sıcak hava ile kurutulması ve ortam sıcaklığında soğutulması, işlem adımlarını içermektedir, (şekil yok)