22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doymuş katı yağların paketlenmesinde kullanılan oksidasyon önleyici ambalaj. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00651
Buluş Başlığı Doymuş katı yağların paketlenmesinde kullanılan oksidasyon önleyici ambalaj.
Başvuru Sahibi KALE NOBEL AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET OLCAY HEPHIZ
IPC Sınıfı B32B 7/10;B65D 65/40;B65D 81/30
Buluş Özeti

Buluş, margarin, tereyağ gibi doymuş katı yağlarm paketlenmesinde kullanılan, en dışta alüminyum folyo (2) içeren ambalaj (1) olup, en içte sülfat bazlı kağıt (4) ve alüminyum folyo (2) ile sülfat bazlı kağıt (4) arasına akıtılarak lamine edilen, eritilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (3), bahsedilen polietilenin (3) eritilmesi sırasında polietilene (3) ilave edilen ve polietilene (3) geri dönüşüm özelliği kazandıran biyo-bozunur katkı maddesi (3.1) içermektedir. (şekil-1)