22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde suda çözünebilir sefdinir ve klavulanik asit formülasyonları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00686
Buluş Başlığı Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde suda çözünebilir sefdinir ve klavulanik asit formülasyonları.
Başvuru Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
Buluş Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
IPC Sınıfı A61K 31/424;A61K 31/545;A61K 9/14
Buluş Özeti

Bu buluş bakterilerin neden olduğu dirençli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde oral kullanıma uygun suda çözünebilir sefdinir ve klavulanik asit ve/ veya bunların farmasötik kabul edilebilir tuzları, hidratları, enantiomerleri, rasematları, organik tuzları, inorganik tuzları, esterleri, polimorflan, kristal formları ve amorf formlarını ve/veya bunlara ait kombinasyonları içeren farmasötik formulasyonlara ilişkindir.