22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sodyum metaborattan sodyum borhidrür üretim süreci. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00710
Buluş Başlığı Sodyum metaborattan sodyum borhidrür üretim süreci.
Başvuru Sahibi ANADOLU PLAZMA TEKNOLOJİ MERKEZİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi İBRAHİM İBRAHİMOĞLU;BEYCAN İBRAHİMOĞLU;MUSTAFA DENİZ KOZLU;SADIG AHMEDOĞLU GULIYEV;YALÇIN SEVEN
IPC Sınıfı C01B 35/00;C01B 6/00;C01B 6/01;C01B 6/11;C01B 6/15;C01B 6/21;C22B 5/00
Buluş Özeti

Sodyum borhidrürün, sodyum metali kullanmaksızın sodyum metaborattan tek aşamalı üretimi gerçekleştirilmiştir. Tepkime hareketsiz reaktörde 350-550°C, H2 gaz basıncının 2-200 Bar değerlerinde indirgeyici metal karışımları, katalizör ve NaB02 karışımının boyutlarının 20-50 mik boyutuna kadar öğütülmüş karışımında 4-6 saat süresince NaB02 nin NaBH4 a dönüşümü %85-90 oranında gerçekleştirilmektedir.