22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir broş taşıyıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/07888
Buluş Başlığı Bir broş taşıyıcı.
Başvuru Sahibi TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI A.Ş.
Buluş Sahibi KENAN BAŞAR;M. LEVENT UYSAL;KORAY KELLEÖZÜ;S. CAN CANGELİR;M. SİYAMİ ESER;CEM TÜFEKCİ
IPC Sınıfı B23D 39/00
Buluş Özeti

Broş takımlarını sökmek, taşımak ve tezgâha yerleştirmek için genel kullanıma uygun, kolay kumanda edilebilir ve dar alanlarda kullanılabilir, işçi ve kesici takım güvenliğini arttıracak standart broş kesici takım kafalarına uygun, tezgâhlar arasında bir vinç ya da ceraskal yardımı ile hareket ettirilebilecek bir taşıma donanımı olan bir broş taşıyıcı ile ilgilidir.