22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Formoterol ve siklesonit içeren blister formları TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00726
Buluş Başlığı Formoterol ve siklesonit içeren blister formları
Başvuru Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
Buluş Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
IPC Sınıfı A61K 31/00;A61K 31/167;A61K 31/575;A61K 9/14;A61M 15/00;A61P 11/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılmak üzere, formoterol ile siklesonit ve/veya bunların farmasötik olarak kabul edilebilir hidratları, solvatları, esterleri, enantiomerleri, polimorfları, kristal formları, amorf formları, tuzları formunda veya serbest baz formunda ve/veya bunların kombinasyonu içeren kuru toz formundaki farmasötik kompozisyonlara ve bunları içeren blister formlarına ilişkindir.