22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Termal transfer yazıcılı manuel klipsleme makinesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00897
Buluş Başlığı Termal transfer yazıcılı manuel klipsleme makinesi
Başvuru Sahibi SAĞBİLİ MAKİNE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSTAFA SAĞBİLİ
IPC Sınıfı B41J 2/315;B65B 51/00;B65B 51/06
Buluş Özeti

Buluş; belli bir miktarda yapışkanlı bantı, boğazı toplanmış içi dolu poşetin boğazının burkulmasından sonra, burkulan boğaz üzerine tek tarafı yapışkanlı bantı klips olarak geçiren ve bu klips üzerine ısı transfer ederek yazı yazabilen termal transfer yazıcıyla entegre çalışan manuel klipsleme makinesiyle ilgilidir .