22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yer elmasından cips üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00927
Buluş Başlığı Yer elmasından cips üretim metodu.
Başvuru Sahibi ALİ ESİN;CEM BALTACIOĞLU
Buluş Sahibi ALİ ESİN;CEM BALTACIOĞLU;CEM BALTACIOĞLU;ALİ ESİN
IPC Sınıfı A23L 1/212
Buluş Özeti

Bu buluş, hazır gıda sektöründe her kesim tarafından beğeni ile tüketilen cips tarzı atıştırmalık gıdalarla ilgili olup, sağlıklı, lezzetli ve düşük yağ oranına sahip cips üretimi sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiş olan yer elmasından cips üretimi için bir yöntemdir.