22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Amortisörlerde yağ ve gaz basıncına ek kuvvet sağlayan bir itici eleman. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00977
Buluş Başlığı Amortisörlerde yağ ve gaz basıncına ek kuvvet sağlayan bir itici eleman.
Başvuru Sahibi İNSU TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ HAKAN SÜALP
IPC Sınıfı A47C 3/20;A47C 3/30;F16C 29/00;F16C 29/02;F16D 3/06
Buluş Özeti

Buluş, dış silindir basınç haznesi (23) içinde konumlandırılan bir piston gövdesi (25) ve bu piston gövdesinin (25) içerisinde konumlandırılan bir valf gövdesi (20) ve bu valf gövdesi (20) ile irtibatlandırılıp valf gövdesinin (20) dışardan yönlendirilmesini sağlayan bir açma kapama pimi (11) içeren araç koltuklarının sırtlık yüzeyinin hareketini sağlayan amortisörler (10) ile ilgili olup, bahsedilen dış silindir basınç haznesi (23) içinde konumlandırılmış olan piston gövdesi (25) içerisinde konumlandırılan ve yağ basıncı etkisi ile x- ekseni üzerinde doğrusal hareket yaptırılan valf gövdesinin (20) hareketi için yağ basıncına ek kuvvet sağlamak üzere; bahsedilen piston içi arka odasının (23.1) içerisinde konumlandırılan ve yağ basıncı ile birlikte valf gövdesine (20) x- ekseni hattında itme kuvveti uygulayan en az bir itici eleman (18) ile ilgilidir.