22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kullanıcı ihtiyacına göre uyarlanan hizmet alanları uygulama yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00987
Buluş Başlığı Kullanıcı ihtiyacına göre uyarlanan hizmet alanları uygulama yöntemi
Başvuru Sahibi ERDEN TİMUR
Buluş Sahibi ERDEN TİMUR
IPC Sınıfı G06K 19/07;G06Q 50/00
Buluş Özeti

Bu buluş, kullanıcı ihtiyacına göre tasarlanmış hizmet alanları uygulama yöntemi ile ilgili olan bu buluş; site veya apartman (1) içerisindeki site veya apartman (1) içerisindeki davet salonu, kişisel gelişim stüdyosu, çalışma odası, müzik odası, kişisel sinema salonu, sanat atölyesi, kapalı basketbol salonu, kişisel spor odası, kapalı futbol sahası, oyun odası, bilim sanat atölyesi, teras bahçe, teras jakuzi, açık hava sinema vb . Yerlerden oluşan hizmet alanı (4), kullanıcının hizmet alanını (4) kullanacağı zamanın rezervasyonunu yaptırdığı ana bilgisayar (5), hizmet alanındaki (4) hizmet alanı rfid okuyucu (3) ve kullanıcının hizmet alanı rfid okuyucuya (3) okuttuğu kullanıcı rfid kartından (2) oluşmasıdır .