22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bitki hastalığına karşı bir ilaç formülasyonu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01009
Buluş Başlığı Bitki hastalığına karşı bir ilaç formülasyonu.
Başvuru Sahibi KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞÜKRÜ KEMAL ARACI
IPC Sınıfı A01N 43/90
Buluş Özeti

Bu buluş, armut bitkisini tahrip eden armut psillidi zararlısının oluşturduğu hastalığa karşı mücadelede kullanılabilecek bir ilaç formülasyonu ile ilgilidir. Bu formülasyonun hastalıklı bitkiye uygulanması sonucunda armut ağaçlarının meyveleri üzerinde kimyasal kalıntı oranının düşük olmaktadır. Buluş konusu formülasyon temel olarak abamektin ve imidakloprid etken maddeleri ve bazı dolgu ve yardımcı maddeleri içermektedir.