22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boy uzatma kürü ve hazırlama yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01060
Buluş Başlığı Boy uzatma kürü ve hazırlama yöntemi.
Başvuru Sahibi SARAÇOĞLU TURİZM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
IPC Sınıfı A61K 35/60;A61K 36/18;A61K 36/53;A61K 36/73
Buluş Özeti

Buluş, sağlık sektöründe uygulanan ve şifalı bitkileri kullanarak hazırlanan doğal ve bitkisel çay ile uygulanan bır boy uzatma kuru ıle ilgilidir Mevcut buluş özellikle, 13 ila 21 yaşlan arasında büyüme çağındaki kız ve erkeklerde boy uzamasını sağlamak üzere uygulanabilen, kızlarda aslanpençesi (Alchemilla vulgans) ve/veya oğulotu (Melissa officinalis) bitkisi, erkeklerde kırkkilit (Eguıseteum arvense) bitkisinden elde edilen çay yanı sıra balık içeren özel bir beslenme programını bira arada ihtiva eden bir boy uzatma kürü ve bahsedilen kürün uygulama yöntemi ıle ilgilidir.