22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz ocakları için yakma kafası üst kapağı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01064
Buluş Başlığı Gaz ocakları için yakma kafası üst kapağı
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi İSA GÜN;GÖKHAN TURHAN;MEHMET DEMİREZEN
IPC Sınıfı F23D 14/06;F23D 14/46
Buluş Özeti

Buluş, bir gaz ocağında kullanılmaya yönelik, değiştirilmesi kolay, bir ya da daha fazla eşmerkezli alev çıkışı oluşturan bir ya da daha fazla delikler dizisine sahip alev tacı ve birincil hava ile gazı karışmasını sağlayan, ocak üst levhasına tespit edilmiş bir havuz ve alev tacı üzerine yerleştirilmiş olan yakma kafası üst kapağıdır . Yakma kafası üst kapağı, yakıcıya bir estetik görünüm kandırırken mevcut üst kapak üretim yöntemini kolaylaştıran bir tasarıma sahiptir . Adı geçen yakma kafası üst kapağı, aynı zamanda alev çıkışına yön veren tasarıma sahip olup, standart olarak üretilen yakıcılara rahatlıkla monte edilebilecektir .