22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dimebolin ve memantin kombinasyonları TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01117
Buluş Başlığı Dimebolin ve memantin kombinasyonları
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
Buluş Sahibi ALİ TÜRKYILMAZ;MUSA ÜMİT ÇİFTER;AHMET TOKSÖZ
IPC Sınıfı A61K 31/13;A61K 31/437;A61P 25/00;A61P 29/00;A61P 3/10;A61P 37/08
Buluş Özeti

Buluş farmasötik kombinasyon olup özelliği, dimebolin veya dimebolinin farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ile memantın veya memantın farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu içermesi ile karakterize edilmektedir.