22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yanık ve pişik tedavi edici preparat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01146
Buluş Başlığı Yanık ve pişik tedavi edici preparat.
Başvuru Sahibi YAŞAR ADAK
Buluş Sahibi FEHMİ YORULMAZ;MEHMET ABDULLAH ALAGÖZ
IPC Sınıfı A61K 131/00;A61K 36/63;A61K 36/73;A61P 17/00
Buluş Özeti

Naturel zeytinyağı ve elma içermekte, ek olarak ise mum, yağ asitleri, parafin veya gliserin içerebilen bir preparattır. Yanık tedavisinin suresinin kısaltılmasını ve hastada yanık izi kalmamasını ayrıca yetişkin, çocuk ve bebeklerdeki pişiklerin daha hızlı tedavi edilmesini sağlamaktadır.