22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hidrolik sistemlerin güç üniteleri için kaynaksız yağ haznesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/01166
Buluş Başlığı Hidrolik sistemlerin güç üniteleri için kaynaksız yağ haznesi.
Başvuru Sahibi ZİYA FIRAT
Buluş Sahibi ZİYA FIRAT
IPC Sınıfı F01D 25/18
Buluş Özeti

Hidrolik sistemlerin güç üniteleri için kaynaksız yağ haznesi, metal sac plakanın sıvanması şeklinde olup , haznenin oluşturulması için tabanı ile yan duvarları arasında kaynak kullanılmayan, haznenin üzerinde mukavemetini artırıcı girinti ve çıkıntıların bulunduğu bir çeşit metal kaptır.