22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğal acılı ayran. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01183
Buluş Başlığı Doğal acılı ayran.
Başvuru Sahibi ABUZER TAKUR
Buluş Sahibi ABUZER TAKUR
IPC Sınıfı A23C 17/02;A23C 9/12;A23C 9/13;A23L 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş ; günümüzde yoğurdun bilinen teknolojiyle uygun bir şekilde işlenmesi ile ayran haline getirilip, taze acı organik biberlerinde işlenerek elde edilmiş "capsaicin" (acı biberdeki yanma hissini veren madde) uygun bir şekilde işlenmiş yoğurdun içine kullanılarak acılandırılması sonucu elde edilen fermente bir süt ürünüdür.