22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir fotoselli armatür. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/01265
Buluş Başlığı Bir fotoselli armatür.
Başvuru Sahibi VALFSEL ARMATÜR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖKHAN TOPGÜNER;AHMET COŞAN
IPC Sınıfı E03C 1/05
Buluş Özeti

Bu buluş elektronik kontrol ünitesi (5) içeren bir fotoselli armatür ile ilgilidir. Buluş konusu armatür (1) en az bir batarya (2), batarya (2) üzerine konumlandırılan en az bir sensör (3), su akışını yönlendiren en az bir valf, bataryaya (2) bağlanan, algılama mesafesi, maksimim su akış süresi gibi önceden belirlenen değerleri üzerinde bulunduran ve su akışına izin veren en az bir kontrol ünitesi (5) içermektedir.