22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Genleştirilmiş cam kürecikler içeren ve istenilen yüzeye uygulanabilen akışkan yapıda ısı ve ses izolasyonu malzemesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01324
Buluş Başlığı Genleştirilmiş cam kürecikler içeren ve istenilen yüzeye uygulanabilen akışkan yapıda ısı ve ses izolasyonu malzemesi
Başvuru Sahibi MURAT BEYDAĞI
Buluş Sahibi MURAT BEYDAĞI
IPC Sınıfı E04F 13/02
Buluş Özeti

Buluş, özellikle ısı ve ses izolasyonu amacıyla konut, otel, fabrika, hayvan barınak ve çiftlikleri, tatil köyleri gibi kapalı mekanlarda bulunan duvar, çatı gibi iç ve dış yüzeylere ve bu tür izolasyon yapılmak istenen makinelere uygulanan, içi boş ya da hava dolu genleştirilmiş cam kürecikler içeren ve akışkan formda korunarak istenilen her yüzeye uygulanabilen ve renkli olarak da üretilebilen izolasyon (yalıtım) malzemesi ile ilgilidir.