22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geliştirilmiş çözünme hızına sahip sefdinir formülasyonu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01417
Buluş Başlığı Geliştirilmiş çözünme hızına sahip sefdinir formülasyonu
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.
Buluş Sahibi AHMET TOKSÖZ;MUSA ÜMİT ÇİFTER;ALİ TÜRKYILMAZ;ARZU PALANTÖKEN;İBRAHİM MURAT ÜZER
IPC Sınıfı A61K 31/546;A61K 9/16
Buluş Özeti

Buluş, sefdinir veya sefdinirin farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ile gerçekleştirilen formülasyonlar ile ilgilidir Buluş, kapsül formlu bir farmasötik formülasyon olup, en fazla 10 pm ortalama partikül büyüklüğüne sahip yaş granüle edilmiş sefdinirin farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu veya polimorfu ile kalsiyum karboksi metil selüloz içermektedir.