22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Zeolit ihtiva eden cilt pudrasi (yara tozu) ve buna ilişkin üretim metodu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01460
Buluş Başlığı Zeolit ihtiva eden cilt pudrasi (yara tozu) ve buna ilişkin üretim metodu
Başvuru Sahibi CORC YILDIRIM
Buluş Sahibi CORC YILDIRIM
IPC Sınıfı A61K 9/00;A61K 9/14;C01B 39/00
Buluş Özeti

Deri yüzeyinde meydana gelen yanık ve yaralanmaları iyileştirmek amacıyla cilt (yara) pudrası üretim metodu ile ilgili olup, özelliği; zeolit mineralinin makine sistemiyle öğütülmesi ve öğütme basamağından sonra elde edilen maddenin mekanik aktifleştirme yöntemiyle mikronize edilerek pudra haline getirilmesi işlem adımlarını içermesidir .