22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tahinli pişmaniye ve üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01525
Buluş Başlığı Tahinli pişmaniye ve üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi DENİZ ŞEKERLEME SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi ERDOĞAN DENİZ
IPC Sınıfı A23G 3/34;A23G 3/50
Buluş Özeti

Şekerli gıda üretiminde çeşitliliğini artırmayı amaçlayan bu buluş, gıda sektöründe pişmaniyenin bileşimine tahinin dahil edilmesiyle elde edilen "tahinli pişmaniye" ve bu pişmaniyenin üretim usulü ile ilgilidir. Pişmaniyenin terkibinde tahin kullanımına ilk kez yer verilmiştir.