22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Silah yatağı test düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08405
Buluş Başlığı Silah yatağı test düzeneği.
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi SABRİ AKDOĞAN;MEHMET NURİ ALTUNCU;AHMET HACIYUNUS;KEREN TÖRÜN
IPC Sınıfı F41A 31/00;G01M 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, zırhlı araçlarda kullanılan silah yatakları (10) için yapılması gerekli olan testlerin laboratuar ortamında ve gerçek silah kullanılmaksızın yapıldığı ve zaman, maliyet ve güvenlik konularında avantaj sağlayarak laboratuar ortamında test ve deneylerin yapılmasını sağlayan bir silah yatağı test düzeneği (1) ile ilgilidir. Bu düzenek (1) ile gereken test ve deneyler yapılarak silah yataklarında 10 (10) problem yaratabilecek kısımlar tespit edilerek güvenilir silah yataklarının (10) imali sağlanmaktadır.