22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Stetoskoplar için bir ses analiz sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01603
Buluş Başlığı Stetoskoplar için bir ses analiz sistemi
Başvuru Sahibi UTKU ÇULHA;VEHBİ ÇELME
Buluş Sahibi UTKU ÇULHA;VEHBİ ÇELME;VEHBİ ÇELME;UTKU ÇULHA
IPC Sınıfı A61B 7/04
Buluş Özeti

Bu buluş, en az bir ses yükseltme cihazı (2) ve en az bir ses kayıt cihazı (3) içeren ve her türden stetoskoba (S) monte edilerek çalışabilen, stetoskoplar (S) vasıtasıyla dinlenen vücut seslerinin seviyesini yükselten, bu sesleri iç ve dış seslerden ve gürültülerden filtreleyen, filtrelenen sesleri ses dosyaları şeklinde kayıt eden, kayıt edilen ses dosyalarının mobil cihazlara (M) ve/veya bilgisayarlara (B) aktarımını sağlayarak analiz edilmesini sağlayan bir portatif ses analiz sistemi (1) ile ilgilidir.