22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayakkabı üretiminde yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01778
Buluş Başlığı Ayakkabı üretiminde yenilik
Başvuru Sahibi ALİ OSMAN AVŞAR
Buluş Sahibi ALİ OSMAN AVŞAR
IPC Sınıfı A43B 13/00
Buluş Özeti

Ayakkabı üretiminde yenilik buluş, saya derisinin (3) ayakkabı tabanına (1) kalıp yardımı ile enjeksiyonla basılarak oluşturulmuş kanal (2) içerisine dikilerek daha sağlam ve estetik olmasını sağlayan ayakkabı tabanı ile ilgilidir . 3 .