22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farkli montaj avantajlari sağlayan yüzük ve üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01842
Buluş Başlığı Farkli montaj avantajlari sağlayan yüzük ve üretim metodu.
Başvuru Sahibi MERT KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN SARAÇ
IPC Sınıfı A44C 9/00
Buluş Özeti

Bu buluş, iki veya daha fazla rengin enine uygulanabildiği ve bu uygulama sırasında parçaların birbirine tutturulması işleminin lazer punto kaynak ile yapıldığı yüzükler (alyanslar) ve bu yüzüklerin üretim metodu ile ilgilidir .