22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kontrollü salım gerçekleştiren pramipeksol formülasyonları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01862
Buluş Başlığı Kontrollü salım gerçekleştiren pramipeksol formülasyonları.
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
Buluş Sahibi MUSA ÜMİT ÇİFTER;HASAN ALİ TURP;ALİ TÜRKYILMAZ;LEVENT ÖNER;GÜLAY YELKEN
IPC Sınıfı A61K 31/428;A61K 9/20;A61K 9/48
Buluş Özeti

Buluş, kontrollü salıma sahip bır farmasotik formülasyon olup, pramipeksol veya pramipeksolun farmasotik olarak kabul edilebilir bir tuzu ile kolloidal silikon dioksit ve gliseril behanat içermektedir.