22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzatılmış salımlı tiyokolşiklozit tablet. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01903
Buluş Başlığı Uzatılmış salımlı tiyokolşiklozit tablet.
Başvuru Sahibi ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi ABDULLAH BULGUR
IPC Sınıfı A61K 31/704;A61K 9/20
Buluş Özeti

Mevcut buluş 8 ila 16 mg tiyokolşikozit içeren uzatılmış salimli günde bir kez alınan farmasotik kompozisyonla ilgilidir. Kompozisyon tiyokolşikozit ile birtikte salımı kontrol eden bir polimer içerir. Formulasyondan tiyokolşikozit ın %35 ila %65 oranındaki bölümü IN HCl ortamında ilk saat içinde salınmaktadır. Kompozisyon günde iki kez alınan konvansiyonel tabletlerle biyoeşdeğerdir.