22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hijyenik kullanım sağlayan kılıfa sahip bir katater. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01918
Buluş Başlığı Hijyenik kullanım sağlayan kılıfa sahip bir katater.
Başvuru Sahibi BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BERRİN ŞİMŞEK
IPC Sınıfı A61M 25/00;A61M 25/01
Buluş Özeti

Buluş, vücut içindeki boşluklara ilaç ya da sıvı vermek ya da vücut boşluklarından dışarıya sıvı ya da parçacık akımını sağlayarak, teşhis ve/veya tedaviye imkân sağlamak üzere bir konektör (1) ile iritibatlı, bir uç (2.2) ihtiva eden elastik malzemeden mamul bir kataterdir (2) ve; bahsedilen katatere (2) temas etmeksizin kullanımı esnasında ve sonrasında hijyen sağlamak üzere bahsedilen katateri (2) 10 içine alacak şekilde formlandırılmış bir kılıf (3), bahsedilen kılıfın (3), katater (2) üzerinde bahsedilen konektöre (1) bakan yönde en az bir noktada sabitlenmesini sağlayan en az bir sabit klips (4), bahsedilen kılıfın (3), konektör (2) boyunca kaymak suretiyle ileri-geri hareket etmesini sağlamak üzere kılıfa (3) sabitlenmiş en az bir hareket parçası (5) içermektedir.