22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Baskı blanketinin geri dönüşüm metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01953
Buluş Başlığı Baskı blanketinin geri dönüşüm metodu.
Başvuru Sahibi ORHAN ÇAKIL MATBAA AMBALAJ KAUÇUK MERDANE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN ÇAKIL
IPC Sınıfı B41N 10/00
Buluş Özeti

Buluş özellikle, baskı sektöründe kullanılan, baskı kalıbı üzerindeki mürekkebi süratli ve düzgün bir şekilde almak ve baskı malzemesine transfer etmekle görevli sert kauçuk (101), yapışkan tabaka (102), yumuşak kauçuk (103), ve alt tabaka (104) içeren blanketin (100) geri dönüştürülerek yeniden kullanımını sağlayan metot ile ilgilidir.