22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıhhi tesisatlar içîn bir armatür. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01988
Buluş Başlığı Sıhhi tesisatlar içîn bir armatür.
Başvuru Sahibi ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALAETTİN BORA ÇİRACI;FATİH CUMBUL
IPC Sınıfı E03C 1/04;F16K 11/00
Buluş Özeti

Buluş konusu armatür (A), su giriş ve çıkışına (6, 4), duş çıkışına (3) sahip olup, gövdesi (1) içine alınan suyu istenilen çıkışa (4, 3) yönlendiren, gövde (1) içindeki yönlendirici mekanizmayı (5) içermektedir. Buradaki yönlendirici mekanizmada (5), hareketli parça olarak, boru şeklinde bir mil (7), milin (7) dışında, mille (7) beraber hareket edecek şekilde konumlandırılmış en az bir conta (9) ve mile (7) hareketi doğrultusunda baskı uygulayan en az bir yay (8) bulunmaktadır. Duş çıkışında da (3), milin (7) bir ucunun (17) takılı olduğu, armatüre (A) yaklaştırılıp, uzaklaştırılarak mekanizmanın (5) konumunun ayarlandığı duş bağlantı elemanı (18) yer almaktadır.