22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yarı-mamul hazır sufle TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2002/02426
Buluş Başlığı Yarı-mamul hazır sufle
Başvuru Sahibi DEMET KAYALAR
Buluş Sahibi DEMET KAYALAR
IPC Sınıfı A23G 9/00;A23L 1/212;A23L 1/32
Buluş Özeti

Mevcut buluş ana içerik olarak, bitkisel yağ, un, süt, şeker ve kakao ile hazırlanan, tercihe bağlı olarak peynir, et, balık veya sebzelerden ya da tatlı olarak çikolata, limon, likör veya meyve püreleri ile takviye edilen yarı-mamul halde ve derin dondurucu ortamında tek paket halinde tüketiciye sunulacak hazır sufle kompozisyonları ve bunların hazırlanma yöntemiyle ilgilidir.