22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tüp biçimli doğrusal motor. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08609
Buluş Başlığı Tüp biçimli doğrusal motor.
Başvuru Sahibi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖZGÜR ÜSTÜN;PROF. DR. R. NEJAT TUNCAY
IPC Sınıfı H02K 41/03
Buluş Özeti

Bu buluş, sürekli mıknatıslı doğrusal, doğru akım elektrik motor ile ilgilidir ve amacı farklı çalışma mesafelerine ayarlanabilmesi için parçalı olarak üretilebilen bir doğrusal motor gerçekleştirmektir. Bu sayede motor boyutları, parça ekleme ya da çıkarma yapılarak değiştirilebilmektedir. Buluşun bir diğer amacı da motor milinin farklı yerlerde yataklanmasının sağlanmasıdır.