22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir soğutma ve co2 buharlaştırma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/01991
Buluş Başlığı Bir soğutma ve co2 buharlaştırma sistemi.
Başvuru Sahibi COCA COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YAŞAR ÖZEL
IPC Sınıfı B67D 1/08;F25B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş gazlı içeceklerin üretimi sırasında özütün soğutulmasını ve özüt içerisine gaz fazında karbondioksit beslenmesini sağlayan, gazın buharlaşmasını sağlayan buharlaştırma sistemi ve nihai ürün özütünün soğutulmasını sağlayan soğutma sisteminin birbirleriyle birleştirildiği ve bu sayede üretiminde kullanılan enerji miktarının düşürülerek üretim maliyetinin azaltıldığı gazlı içecek üretiminin gerçekleşmesini sağlayan bir soğutma ve CO2 buharlaştırma sistemi (1) ile ilgilidir.