22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Melez baskı ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02023
Buluş Başlığı Melez baskı ünitesi.
Başvuru Sahibi HAYRİ CİHAN DAYI
Buluş Sahibi HAYRİ CİHAN DAYI
IPC Sınıfı B43M 3/02;B43M 3/04;B43M 5/04;B65H 45/04
Buluş Özeti

Buluş, gizlilik içeren bilgilendirici yazı, fatura, dekont ve güvenliği gereken yazılann insan müdahalesi olmadan basılmasını ve zarflanmasını sağlayan, mobil olarak kullanabilme özelliğine sahip melez baskı ünitesi ile ilgili olup, birbirine karşılıklı olarak konumlandırılmiş ancak zarf (42) ve kağıdın (41) zıt yönlerde ilerletildiği bir zarf sehpası (20) ve bir kağıt giriş ağzı (24), bahsedilen zarf (42) ve kağıdın (41) bir tahrik merkezi 10 (39) ve ilerletme elemanları (40) vasıtasıyla ilerletilmesi durumunda zarf (42) ve kağıt (41) üzerinde barkod numaralarını okuyan barkod okuyuculan (23), barkod eşleşmeleri yapıldıktan sonra kağıdın (41) zarf (42) içine yerleştirilmesini bir motor (29) kayış (30) vasıtasıyla sağlayan itici parça (36) içermesidir.