22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Peynir dilimleri üzerinde ayırt edici işaret oluşturulması için soğuk damga (baskı) tekniği TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02068
Buluş Başlığı Peynir dilimleri üzerinde ayırt edici işaret oluşturulması için soğuk damga (baskı) tekniği
Başvuru Sahibi GÜRKAN KARAKAŞ;SERKAN KARAKAŞ
Buluş Sahibi SERKAN KARAKAŞ;GÜRKAN KARAKAŞ;SERKAN KARAKAŞ;GÜRKAN KARAKAŞ
IPC Sınıfı A01J 25/12
Buluş Özeti

Buluş, peynir üreticisi firmanın isim, marka ve/veya logosunun peynir dilimi üzerine çıkarılması için geliştirilen bir peynir tenekesi ile ilgilidir .