22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Günlük sütyen pedi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02101
Buluş Başlığı Günlük sütyen pedi
Başvuru Sahibi BİLGE KUM
Buluş Sahibi BİLGE KUM
IPC Sınıfı A41C 3/14;A61F 13/14
Buluş Özeti

Bu buluş, terleme problemi için kullanılabilecek günlük sütyen pedi (1) ile ilgilidir. Bu ped (1) kadınların göğüslerinde meydana gelen terleme için günlük olarak bir ya da birden fazla kullanılabilmektedir. Günlük sutyen pedi (1) en temel halinde sutyenin (A) kavrama bölgesinin (B) alt bölümüne (C) sabitlenen en az bir arka kısım (12), kullanıcının tenine temas eden bir ön kısım (11), bir kaplama kağıdı (121) ve en az bir ilave parça (13) içermektedir.