22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Işık filtresi gerektirmeden izlenebilen elektroforez sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02139
Buluş Başlığı Işık filtresi gerektirmeden izlenebilen elektroforez sistemi.
Başvuru Sahibi İNOVATİF BİYOTEKNOLOJİ ORGANİZASYONU TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZÜHTÜ TANIL KOCAGÖZ
IPC Sınıfı G01N 27/26;G01N 27/447
Buluş Özeti

Bu buluş ışık filtresi gerektirmeden izlenebilen bir elektroforez sistemi olup, sistemde uyancı ışık olarak ultraviyole dışında tek dalga boyunda ışık üreten led lambalar (5) elektroforez jelinin (4) alt veya üstüne değil yan tarafına yerleştirilir. Bazı jellerde oluşabilecek arka alan ışıması da görüntüyü değerlendiren bilgisayar programı (7) tarafından yok edilir. Bu sistem, uyancı ışık filtresi kullanım gereksinimini ortadan kaldırıp tüm elektroforez boyunca moleküllerin gözlemlenmesini ve kaydedilebilmesini sağlamaktadır.